İstekliler kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı idareye karşı nasıl belgelendirebilirler?

İstekliler kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı idareye karşı nasıl belgelendirebilirler?

21 Mart 2019,Perşembe

İstekliler kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı idareye karşı nasıl belgelendirebilirler?


Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler" başlıklı 9.1'inci maddesinde "İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir.

İsteklilerin kendi malı olma şartını tevsik için birden çok yöntem bulunmakta olup, bunlar sınırlı sayma suretiyle sayılmıştır. Sınırlı sayma yöntemi ile kaleme alınan hükümlerde geniş yorumla hükmün genişletilmesi mümkün değildir. İstekliler kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edebilirler. Bu yöntemlerden herhangi birisini tercih etmek isteklinin takdirinde bulunmaktadır. Ancak, bu yöntemler dışında bir yöntem ile kendi malı olma şartını tevsik etmek mümkün görülmediğinden başka belge sunan isteklinin kendi malı olma şartını mevzuata uygun olarak tevsik edemeyeceğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygundur.